+420 494 532 202
 softbit@softbit.cz
 

 

Informační systém pro distributory elektrické energie

V rámci informačního systému SQL Ekonom nabízíme i specializované moduly pro úzkou specifickou oblast zákazníků. Mezi jinými je to i systém pro evidenci odběrů a vyúčtování elektrické energie. Software se zaměřuje na kompletní evidenci a spolehlivé pokrytí a automatizaci všech činností spojených s evidencí zákazníků (odběratelů elektrické energie), systémem odběrných míst a různými způsoby odečtů a vyúčtování elektrické energie za vybrané období. Součástí modulu je i tvorba platebního kalendáře se systémem úhradových záloh za dodávky energií a jejich vyúčtování v konečných daňových dokladech. Výstupem ze systému je řada přehledů odběrů energií dle zákazníků, odběrných míst i období. Systém je určen zejména pro společnosti zabývající se dodávkami a distribucí elektrické energie koncovým zákazníkům.

Subsystém je určen zejména pro společnosti, které:

 • Se zabývají dodávkami elektrické energie včetně její distribuce koncovým zákazníkům i dalším obchodníkům
 • Chtějí mít kompletní automatizovaný systém obsahující nejen dodávky elektrické energie, ale i úzce spolupracující s ostatními ekonomickými moduly, které jsou součástí komplexního účetnictví

Hlavní součásti systému elektrické energie jsou :

 • Číselník obchodních partnerů – zákazníků z oblasti právnických i fyzických osob
 • Databáze odběrných míst
 • Číselník elektroměrů
 • Platební kalendář s automatizovanou tvorbou záloh
 • Odečty maloodběrů i velkoodběrů elektrické energie
 • Fakturace elektrické energie
 • Saldokonta pohledávek, upomínky

Základní číselníky:

 • Číselník obchodních partnerů – zákazníků
 • Databáze odběrných míst
 • Číselník elektroměrů
 • Číselník sazeb eru
 • Daně z elektrické energie
 • Číselník jističů
 • Číselník oblastí hlavních distributorů

Databáze zákazníků

Databáze zákazníků slouží k přehledné a podrobné evidenci jednotlivých odběratelů nejen elektrické energie. Na kartě zákazníka jsou uloženy veškeré důležité informace pro fakturaci i tisky obchodních smluv. Na číselník je navázána databáze odběrných míst. Na jednom místě můžeme zjistit i aktuální stav neuhrazených pohledávek, celkový obrat za vybrané období, kontakty atd.

Obrázek: Karta zákazníka

Odběrná místa

Karty odběrných míst slouží k přesné evidenci veškerých informací o každém jednom odběrném místě. Informace slouží zejména pro tvorbu odečtů maloodběrů i velkoodběrů, dále pro tisk obchodních smluv apod. Jednotlivá odběrná místa jsou odlišena jednoznačným klíčovým údajem odběrného místa tzv. EAN kódem. Každé odběrné místo má uloženy informace o speciálních cenách elektrické energie pro odběratele, intervalech vyúčtování, zálohách atd. Dle odběrných míst jsou tvořeny následně odečty elektroměrů za vybrané období.

el energie 2

Obrázek: Odečty elektroměrů - odběrná místa

Platební kalendář

Platební kalendář slouží k tvorbě záloh na dodávky elektrické energie pro jednotlivé zákazníky a odběrná místa. Systém automatizovaně tvoří záznamy do platebního kalendáře podle předchozího vyúčtování a dle nastavení parametrů v odběrném místě. Každý uživatel má zároveň možnost vytvořit tiskopis platebního kalendáře a sledovat uhrazené zálohy dle platebního kalendáře. Z uhrazených záloh se odvádí dph v podobě daňového dokladu z přijaté zálohy. A tyto následně vstupují do vyúčtování za období, ke kterému byly vystaveny. Neuhrazené zálohy lze naopak upomínat u zákazníků.

el energie 3

Obrázek: Faktura - daňový doklad ze zálohy

Odečty elektroměrů - maloodběry - velkoodběry

 • Ve vybraném období je možné tvořit odečty elektroměrů a to v členění na velkoodběry a maloodběry. Systém umožňuje jak importovat odečty z datového souboru od hlavního distributora, tak i zapisovat tyto odečty manuálně. U jednotlivých odečtů se automatizovaně odečítají uhrazené zálohy za předchozí období a rovněž tvoří nové předpisy záloh na nové období podle spotřeby v minulém období.
 • Ze zaznamenaných odečtů je následně tvořena fakturace dle jednotlivých odběratelů. Na jednom daňovém dokladu lze vyúčtovat i více odběrných míst jednoho zákazníka.
 • Z uložených odečtů systém tvoří řadu přehledů odběrů v textové i grafické podobě.
 • Fakturaci je možné automatizovaně zasílat zákazníkům pomocí hromadné tvorby emailových zpráv.
 • Jednotlivé vystavené daňové doklady jsou automatizovaně účtovány a vstupují do celkového účetnictví.
 • Neuhrazené pohledávky je možné hromadně upomínat a dále podobně sledovat

Některé významné údaje a funkce v odečtech elektroměrů

 • Formuláře odečtů jsou členěny na maloodběry a velkoodběry
 • Automatizovaná tvorba daňových dokladu ze zaznamenaných odečtů
 • Výpočet nových záloh a odečty uhrazených záloh za předchozí období
 • Přímá vazba mezi vystaveným daňovým dokladem a odečtem
 • Na každém odečtu je informace o vytvořeném daňovém dokladu, celkové částce a úhradě
 • Automatizované dosazování hodnot dle číselníků sazeb ERÚ, jističů obchodních partnerů atd.

Vybrané výstupní přehledy

 • Formuláře platebního kalendáře
 • Tiskopisy daňových dokladů včetně příloh pro maloodběry i velkoodběry
 • Upomínky k neuhrazeným zálohám i konečným daňovým dokladům
 • Přehled odběrů dle zákazníků, odběrných míst, oblastí atd. v členění na maloodběry i velkoodběry
 • Přehledy neuhrazených daňových dokladů i záloh dle odběratelů
 • Výstupy fakturace dle zákazníků za vybrané období

Významné funkce a přednosti subsystému

 • Přehledná evidence zákazníků s vazbou na elektronickou fakturaci včetně podrobných přehledů pohledávek po a ve splatnosti po jednotlivých odběratelích
 • Podrobná evidence odběrných míst v členění na koncové odběratele a další subobchodníky s elektrickou energií
 • Automatizovaná tvorba záloh dle odběrných míst s tvorbou platebního kalendáře jak pro jednoměsíční, tak i víceměsíční cykly
 • Jednoduché pořízení odečtů v členění na maloodběry i velkoodběry včetně elektronického importu dat odběrů ze systému hlavního distributora elektrické energie
 • Vyúčtování dodávky elektrické energie s odečty záloh a vazbou na účetnictví
 • Hromadná elektronická fakturace
 • Řada výstupních podrobných přehledů v textové a grafické podobě

Hlavní přednosti řešení v systému SQL Ekonom jsou:

 • 100% garance na platnou legislativu
 • Jednoduché pořizovaní všech informací s vazbou na platné výkaznictví
 • Schopnost individuálního přizpůsobení účtování a zpracování všech informací požadavkům konkrétní organizace
 • Možnost zobrazení veškerých výstupů dle platné legislativy za libovolné účetní období i z historie
 • Možnost víceúrovňového účtování jednotlivých účetních případů v členění účtů, organizačních středisek, zakázek, odběratelů apod.

Pro koho je systém SQL Ekonom - elektrická energie určen?

Systém je určen pro společnosti, které zajišťují evidenci odběrů a vyúčtování elektrické energie.

Doprovodné poskytované služby

Naše společnost klade velký důraz na kvalitu a obsah poskytovaných doprovodných služeb, které každý náš zákazník má možnost využívat po celou dobu práce v našich informačních systémech.

 Více informací o systému SQL ekonom pro distribuci energie naleznete v prospektu PDF.

Pro více informací nás neváhejte ihned kontaktovat či si vyžádejte časově neomezenou prezentační verzi celého systému.

Chcete více informací?

Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt na míru Vaší společnosti či organizace.

SOFTbit software s.r.o.

Společnost se zaměřuje na vývoj a distribuci vlastních ekonomických informačních systémů. Zajišťujeme plnou podporu výpočetní techniky i metodiky vedení účetnictví.

 

© 2021 SOFTbit software

Kontakty

Softbit Software s.r.o.
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 274 73 716
DIČ: CZ27473716

Po - Pá: 8-12 / 13-16