HOT-LINE: +420 494 532 202, softbit@softbit.cz
 

 

Informační systém pro technické služby

Podnikový ekonomický a informační software SQL Ekonom je moderním systémem zaměřeným svou architekturou na širokou oblast různých typů organizací. Architektura klient server dovoluje zpracování velkého množství informací a zároveň zajišťuje vysokou bezpečnost uložených dat.

Jednou z hlavních oblastí, na které se specializuje informační systém SQL Ekonom, je oblast specializovaného řešení pro společnosti typu technických služeb měst a obcí. Software svojí komplexností a modularitou řeší veškeré procesy v systému zaměřeném na tyto typy organizací jak z řad příspěvkových organizací, tak i společností s ručením omezeným nebo akciových firem.

Informační systém SQL Ekonom se vyznačuje vysokou variabilitou a jednoduchostí ve zpracování veškerých ekonomických informací. Poskytuje tak uživateli možnost lehce se přizpůsobit novým požadavkům na veškeré požadované informace ze systému. V následujícím popise jsou vybrané funkce některých specializovaných subsystémů pro společnosti technických služeb.

Charakteristika systému SQL Ekonom pro organizace technických služeb

 • Sledování veškerých nákladů a výnosů dle čísel účtů, organizačních středisek a skupin středisek, zakázek a skupin zakázek, strojů, obchodních případů apod.
 • Vnitropodnikové přeúčtování nákladů mezi organizačními středisky
 • Sledování a plánování vnitropodnikové dopravy
 • Přehledná evidence svozu a třídění odpadu včetně vyúčtování
 • Tvorba plánu na organizační střediska a zakázky
 • Sledování veškerých obratů v Kč i v dalších měrných jednotkách
 • Řada přehledových výstupů v grafické i textové podobě
 • Vedení podvojného účetnictví dle platné legislativy pro hospodářské i příspěvkové organizace včetně výkaznictví PAP
 • V systému je zabudována plná podpora technologií pro evidenci skladů a majetku pomocí čárového kódu. Software spolupracuje s přenosnými terminály pro sběr dat z činnosti jednotlivých strojů
 • Uložení veškerých dat do SQL databáze zajišťuje vysokou bezpečnost a rychlost přístupu ke všem dostupným informacím i při velkém množství zároveň připojených uživatelů
 • Podrobná architektura přístupových práv dovoluje přesné nastavení uživatelů dle jejich pracovní náplně
 • Funkce vzdáleného přístupu respektuje požadavky velkých společností v oblasti přístupu k databázi i ze vzdálených poboček
 • Intuitivní ovládání systému s možností zpětných oprav pořízených informací zvyšuje komfort práce spolu s vysokou efektivitou zpracování všech dat
 • Generátory tiskových sestav a grafů dovolují variabilní nastavení všech výstupů dle specifických požadavků organizace
 • Moderní technologie zajišťují přímou komunikaci systému s ostatními aplikacemi, jako jsou například Ms Word, Ms Excel, Acrobat Reader, Ms Outlook apod.
 • Veškeré informace jsou v systému ihned zpracovány v reálném čase a poskytují uživateli okamžitý přehled o všech důležitých činnostech ve společnosti bez nutnosti dávkového zpracování informací

Řízení a plánování dopravy

Systém řízení a plánování dopravy je určen pro přehlednou evidenci zejména vnitropodnikové dopravy a to jak na přepravu nákladů, tak i na přepravu osob. Klíčovou evidencí jsou podrobné karty vozidel, které společnost využívá ke své činnosti. Na základě pořízených karet vozidel lze velice jednoduchým způsobem sestavit plán jízd a dále potom jednotlivé skutečné jízdy ve formě výkazů provozu vozidel. Ze všech těchto informací jsou tvořeny výstupní přehledy včetně fakturace vnitropodnikových i externích výkonů dopravy. Samostatnou evidencí je i vozový sešit provozu vozidla, kde je možné zaznamenávat jednotlivé závady a prováděné opravy atd. Subsystém má přímou vazbu na odběratelské faktury, zakázkové listy, majetek a sklady.

Základní vlastnosti subsystému

 • podrobná evidence karet vozidel s údaji o provedených technických prohlídkách, ujetých km, spotřebovaných pohonných hmotách apod.
 • evidence objednávek na nákladní i osobní přepravu v členění dle pracovníků, středisek společnosti, jednotlivých zákazníků apod.
 • dle objednávek je možné sestavit plán jízd jednotlivých vozidel s efektivním využitím jízd dle regionů, trasování jízd apod.
 • přehledná evidence knihy provozu vozidel s členěním na jednotlivé jízdy s ujetými km a přepraveným nákladem. Evidence přímo navazuje na plánování a objednávky přepravy
 • volitelné statistické dělení výkonů do jednotlivých skupin dle definovaných číselníků
 • automatická vazba na vnitropodnikové i externí zakázky včetně promítnutí výkonů do účetnictví
 • jednoduchá individuální i souhrnná fakturace z knihy provozu vozidla
 • výkony řidičů dle dní s vazbou na podklad pro výpočet měsíčních mezd
 • řada předdefinovaných výstupních přehledů provozu vozidel dle řidičů, dní, vozidel, druhů výkonů, zakázek atd.

Karta vozidla

Vyobrazený formulář představuje podrobnou kartu vozidla v evidenci společnosti. Na kartě je řada údajů uložena uživatelem a některé údaje jsou automaticky aktualizovány dle skutečného provozu vozidla (počet ujetých km, počet spotřebovaných phm, počet km do technické prohlídky atd.). Každé vozidlo je při zařazení automaticky označeno číselnou hodnotou (může být i shodné s inventárním číslem). Na kartě jsou rovněž uloženy informace pro potřeby fakturace výkonů.

technicke 1

Obrázek: Karta vozidla

Kniha provozu vozidla

Tato tabulka obsahuje záznamy o jednotlivých výkazech provozu vozidel ve společnosti. Záznamy jsou automaticky číslovány nebo je možné je uživatelsky editovat a mohou být rozděleny i do více číselných řad. Kniha provozu je rozdělena vždy na hlavičku výkazu a položky. V hlavičce je definice vozidla, které na výkaze figuruje a údaje o datu výkonu, řidiči, nákladovém a výkonovém středisku atd. V položkách jsou zaznamenávány jednotlivé jízdy či jiné výkony vozidla na výkaze včetně doby a ujetých kilometrů. U jednoho výkazu je možné provádět výkony i pro více odběratelů zároveň.

technicke 2

Obrázek: Kniha provozu vozidla

Objednávky jízd

Z knihy objednávek lze přehledně sestavovat požadavky jednotlivých zákazníků, středisek a pracovníků za vybrané období.

Pracovníci společnosti mohou v reálném čase zaznamenávat pravidelně objednávky na jízdy dle jednotlivých:

 • pracovníků společnosti
 • zákazníků
 • organizačních středisek

U každé objednávky jízdy lze definovat:

 • velikost a váhu nákladu
 • datum jízdy
 • cíl cesty
 • trasu
 • obchodní a účetní zakázku

technicke 3

Obrázek: Zadání objednávky (požadavku) na dopravu

Plán jízd vozidel

Na základě pořízení objednávky systém umožňuje tvorbu plánu jízd, kde dle čísla objednávky již systém automaticky doplní veškeré údaje z karty objednávky. Uživatel má možnost přidělit vhodné vozidlo a naplánovat efektivní trasu tak, aby vozidlo bylo maximálně vytíženo. Z plánu jízd systém tvoří již vlastní příkazy k jízdě pro jednotlivá vozidla, dny a řidiče. Součástí evidence jsou i přehledové výstupy plánu jízd dle vozidel, řidičů, zákazníků, zakázek, organizačních středisek apod. Každá naplánovaná jízda do objednávky automaticky doplňuje informace o provedeném plánu. Uživatel má tak jednoduchý přehled o tom, které objednávky jsou již naplánovány a které ne. Naopak z knihy provozu vozidla je automatická vazba na plán jízd, kdy po uskutečnění naplánované jízdy se tato informace dostane do knihy plánu jízd. Uživatel systému má okamžitý přehled, které jízdy již proběhy a které doposud ne.

technicke 4

Obrázek: Plán jízd vozidel

Systém navazuje na další moduly

 • CRM – adresář firem
 • Odběratelské faktury
 • Odbyt a zakázky
 • Účetnictví

Výhody subsytému plánování a řízení dopravy

 • Dělení knihy provozu do více období a řad
 • Okamžitá vazba provozu vozidel do zakázkových listů včetně účtování vnitropodnikových i externích nákladů a výkonů
 • Přehledná evidence jízd včetně evidence vozového sešitu
 • Evidence objednávek jízd dle pracovníků, zákazníků, organizačních středisek
 • Plán jízd a sledování vytíženosti vozidel
 • Veškeré přehledy jsou zobrazeny v on-line režimu bez nutnosti dávkového zpracování

Svoz komunálního odpadu

Subsystém evidence odpadů sleduje kompletní řešení evidence svozu a vyúčtování odpadů dle jednotlivých odběratelů.

Základní vlastnosti subsystému

 • evidence smluv na odběratele se zadáním libovolného počtu druhů nádob
 • každá smlouva může být zadána jak na odběratele, tak i na jeho libovolnou pobočku
 • každou položku smlouvy je možné nastavit na jiné svozové místo, tj. jedna smlouva může mít více svozových míst
 • systém obsahuje i evidenci vydaných známek ke svozům s možností vyhledávání smlouvy dle čísla známky
 • výstupem ze systému je celá řada přehledových sestav včetně fakturace, kde každý typ nádoby je účtován na jednotlivý řádek fakturace s možností jiného účtování a to jak na analytické účty, tak i střediska a účetní zakázky
 • systém obsahuje i evidenci karet nádob na jednotlivé odběratele

Hlavní přednosti řešení v systému SQL Ekonom jsou :

 • 100% garance na platnou metodiku pro oblast specializovaného řešení pro společnosti typu technických služeb měst a obcí.
 • jednoduché pořizování všech informací s vazbou na platné výkaznictví
 • schopnost individuálního přizpůsobení účtování a zpracování všech informací požadavkům konkrétní organizace
 • možnost zobrazení veškerých výstupů dle platné legislativy za libovolné účetní období i z historie
 • možnost víceúrovňového účtování jednotlivých účetních případů v členění účtů, organizačních středisek, zakázek, strojů, komodit,pracovníků apod.

Pro koho je systém SQL Ekonom - technické služby určen?

Systém je určen pro širokou oblast firem a společností podnikajících ve sféře zajištění veškerých veřejných služeb pro obce a města.

Jedná se zejména o společnosti zabývající se:

 • zajištěním úklidu a čistění veřejných prostranství v rámci obce
 • svozem komunálního odpadu
 • údržbou městských či obecních zařízení a zeleně
 • správou veřejného osvětlení
 • správou a provozem městských či obecních zařízení
 • drobnou stavební činností
 • pronájmem či výkony pro externí zákazníky dopravních prostředků a mechanismů

Co nový systém přinese každému zákazníkovi?

 • Efektivním zavedením informačního systému včetně specializovaných subsystémů každý uživatel získává výkonný a efektivní nástroj pro řízení každého typu společnosti technických služeb měst a obcí.
 • Přesnou a jednoduchou evidenci provozu veškerých dopravních prostředků a mechanismů včetně jejich plánování
 • Výkonné řešení svozu a evidence odpadů včetně jejich vyúčtováníě
 • Sledování veškerých nákladů a výkonů na jednotlivá organizační střediska, zakázky, stroje apod.
 • Podrobné výkaznictví v podobě celé řady specializovaných výstupů v grafické a textové podobě

Doprovodné poskytované služby

Naše společnost klade velký důraz na kvalitu a obsah poskytovaných doprovodných služeb, které každý náš zákazník má možnost využívat po celou dobu práce v našich informačních systémech. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Více informací o systému SQL ekonom - specializované řešení technické služby najdete v prospektu v PDF.

Pro více informací nás neváhejte ihned kontaktovat či si vyžádejte časově neomezenou prezentační verzi celého systému.

Máte zájem o naše produkty či služby?

Neváhejte se na nás obrátit. Velice rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt či službu na míru vaší společnosti.