HOT-LINE: +420 494 532 202, softbit@softbit.cz
 

 

Evidence hřbitova

Modul evidence hřbitova slouží pro evidenci hřbitovních míst a další evidenci s tím spojenou. Jedná se o evidování smluv, fakturaci nájemného z hrobového místa a s tím spojenou fakturaci za služby

Subsystém je součástí moderního komplexního ekonomického informačního systému SQL Ekonom a má přímou vazbu na ostatní ekonomické moduly jako je fakturace, banka, pokladna a celkové účetnictví.

Hlavní přednosti systému SQL Ekonom

 • Uložení veškerých dat do sql databáze zajišťuje vysokou bezpečnost a rychlost přístupu ke všem dostupným informacím i při velkém množství zároveň připojených uživatelů
 • Podrobná architektura přístupových práv dovoluje přesné nastavení uživatelů dle jejich pracovní náplně
 • Funkce vzdáleného přístupu respektuje požadavky velkých společností v oblasti přístupu k databázi i ze vzdálených poboček
 • Intuitivní ovládání systému s možností zpětných oprav pořízených informací zvyšuje komfort práce spolu s vysokou efektivitou zpracování všech dat
 • Generátory tiskových sestav a grafů dovolují variabilní nastavení všech výstupů dle specifických požadavků organizace
 • Moderní technologie zajišťuje přímou komunikaci systému s ostatními aplikacemi, jako jsou například ms Word, ms Excel, Acrobat Reader, ms Outlook apod.

Základní charakteristika systému SQL Ekonom pro evidenci hřbitova

 • Komplexní a přehledná evidence hrobových míst, nájemců a pohřbených
 • Evidence smluv, fakturace nájemného z hrobového místa a s tím spojená fakturaci za služby
 • Vyhledávání pohřbených např. Dle jména, identifikačního čísla, bydliště
 • Zápis nového nájemce hrobového místa či dalšího pohřbeného stávajícímu nájemci hrobového místa
 • Změny údajů nájemců, pohřbených a hrobů
 • Ke každému hrobu se eviduje libovolný počet pohřbených s datem a místem úmrtí i narození, datem pohřbení, číslem urny, textovou poznámkou
 • Tisk registru nájemců, pohřbených, hrobů

Na kartách hrobových míst je možné evidovat více hřbitovů, oddělní, řad, polí a čísel hrobu. Eviduje se také smlouva, která je spojena s daným hrobovým místem, jméno na hrobě pro jednodušší vyhledávání hrobu. Zadávají se i rozměry hrobu, které mohou mít vliv na částku fakturace za hrobové místo, případně za služby s nájmem spojené. Také je možné zadat libovolné poznámky a to jak k hrobovému místu, tak i ke smlouvě. U každé karty je možné evidovat libovolné množství zemřelých a informací o tomto zemřelém. K hrobovému místu je také možné zapsat libovolné množství nájemců, kde jeden z nich je stanoven jako plátce. Na tohoto plátce je následně vystavována faktura za nájemné.

evidence hrbitova 1

Obrázek: Karta hrobového místa

Další pomocnou evidencí je možnost evidování jakýchkoli dokumentů spojených s hrobovým místem. Tyto dokumenty jsou ukládány přímo do databáze. Je možné dokumenty přímo skenovat z programu, případně převzít dokument ze souboru.

Fakturace z hrobu je možná třemi způsoby. Dvě možnosti vystavují faktury přímo z karty hrobu a to buď fakturace nájemného, nebo obecná fakturace, kdy je do faktury pouze přebrán plátce a položky se zadávají ručně. Třetí možností je hromadná fakturace nájemného, kdy jsou vyfakturována všechna hrobová místa, která mají nastaveného plátce a která vyhovují nastavené podmínce ve výběru fakturace (viz. obrázek). Při fakturaci nájemného systém provádí automatické vystavení položek nájemného i služeb a provádí případné zaúčtování faktury do účetnictví. Rozúčtování faktury je možné rozdělit na dva různé účty pro nájemné i služby a to tak, že na jeden účet se účtuje obrat aktuálního roku a na další účet ostatní roky. To je z toho důvodu, aby bylo možné následující roky zaúčtovat do výnosů příštích období. Fakturace se automaticky přenáší do vystavených faktur systému SQL Ekonom, odkud je již další jeho sledování z hlediska saldokonta, knih faktur, DPH a dalších přehledů.

evidence hrbitova 4

Obrázek: Vyúčtování nájmu z hrohového místa

Hlavní přednosti řešení v systému SQL Ekonom jsou:

 • 100% garance na platnou metodiku pro evidenci hrobových míst
 • schopnost individuálního přizpůsobení účtování a zpracování všech informací požadavkům konkrétní organizace
 • možnost zobrazení veškerých výstupů dle platné legislativy za libovolné účetní období i z historie

Pro koho je systém SQL Ekonom – evidence hřbitova určen?

Systém je určen pro organizace, které mají na starosti správu hřbitova, a které chtějí mít komplexní přehled o hrobových místech, nájemcích a pohřbených. Přehledným způsobem zobrazuje seznam hrobových míst a jejich podrobných údajů v rozsahu legislativy Zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. ze dne 29.6.2001.

Systém především slouží k:

 • evidenci hřbitovů
 • evidenci jednotlivých hrobů (volných i pronajatých)
 • evidenci nájemců a pohřbených

Doprovodné poskytované služby

Naše společnost klade velký důraz na kvalitu a obsah poskytovaných doprovodných služeb, které má možnost každý náš zákazník využívat po celou dobu práce v našem informačním systému.

Služby při zavedení systému

 • V první řade zpracujeme podrobnou analýzu k zavedení nového systému u zákazníka, ve které vyhodnotíme dosud používané řešení a navrhneme pro zákazníka novou metodiku, která bude respektovat všechny požadavky na rychlé a úplné zpracování všech informací.
 • Na základě úvodní analýzy jsme schopni přenést důležitá data z původního systému do nového bez nutnosti jejich opětovného typování.
 • Každé zavedení nového systému u zákazníka rozdělujeme do jednotlivých etap, které respektují jejich individuální požadavky.
 • Klademe vysoký důraz na podrobné zaškolení obsluhy nového systému ve více etapách.
 • Během zavádění systému nasloucháme potřebám a požadavkům nového zákazníka a snažíme se všechny jeho potřeby zapracovat do nového systému.
 • Poskytujeme maximální podporu při ostrém náběhu systému až do doby přechodu do rutinního provozu.

Služby po celou dobu užívání systému

 • Každá společnost má námi přiděleného odpovědného pracovníka, který řeší všechny požadavky a připomínky zákazníka.
 • Tým programátorů společnosti neustále pracuje na vývoji a zdokonalování celého systému podle potřeb legislativy a všech zákazníků.
 • Pravidelně organizujeme školení věnovaná novinkám v jednotlivých modulech našich informačních systémů a také i změnám v legislativě, kde spolupracujeme s odborníky z našich partnerských firem.
 • Vytváříme plné zajištění servisu pro zákazníka formou servisních zásahů přímo ve společnosti zákazníka, ale i formou vzdálené správy systému.

 

Více informací o systému SQL ekonom - evidence hřbitova najdete v prospektu v PDF.

Pro více informací nás neváhejte ihned kontaktovat či si vyžádejte časově neomezenou prezentační verzi celého systému.

Máte zájem o naše produkty či služby?

Neváhejte se na nás obrátit. Velice rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt či službu na míru vaší společnosti.