HOT-LINE: +420 494 532 202, softbit@softbit.cz
 

 

Příspěvkové organizace

Informační systém SQL Ekonom pro příspěvkové organizace je připraven na rozpočtový charakter hospodaření.

Podnikový ekonomický a informační software SQL Ekonom je moderním systémem zaměřeným svou architekturou na širokou oblast různých typů organizací. Architektura klient server dovoluje zpracování velkého množství informací a zároveň zajišťuje vysokou bezpečnost uložených dat.

Jednou z hlavních oblastí, na které se specializuje informační systém SQL Ekonom, je oblast příspěvkových organizací. Software svojí komplexností a modularitou řeší veškeré procesy v systému státních příspěvkových organizací i řízených územně samosprávnými celky. Jednotlivé moduly respektují veškerá specifika hospodaření.

Hlavní přednosti řešení v systému SQL Ekonom jsou:

 • 100 % garance na platnou metodiku pro oblast příspěvkových organizací
 • jednoduché pořizování všech informací s vazbou na výkaznictví PAP
 • schopnost individuálního přizpůsobení účtové osnovy požadavkům konkrétní organizace
 • možnost zobrazení veškerých výstupů dle platné legislativy za libovolné účetní období i z historie
 • možnost víceúrovňového účtování jednotlivých účetních případů v členění účtů, organizačních středisek, zakázek, účelových znaků apod.

Informační systém respektuje specifika v účtování jednotlivých operací a zároveň jednoduchým způsobem nabízí zpracování veškerých výstupních přehledů pro potřeby příspěvkových organizací jak ve zjednodušeném, tak i v plném rozsahu. Nedílnou součástí je i výkaznictví pomocných analytických přehledů (zkráceně PAP).

Základní charakteristika systému SQL Ekonom pro příspěvkové organizace:

 • Členění hospodaření organizace na hlavní i hospodářskou činnost na úrovni středisek nebo účtové osnovy
 • Variabilní nastavení výstupních výkazů dle definic nastavených v platné účtové osnově
 • Automatické dvouúrovňové účtování obratů na majetkových účtech ze subsystému majetek (majetkové i fondové účty)
 • Automatické aktualizace směrné účtové osnovy pro příspěvkové organizace
 • Výkaznictví příspěvkových organizací ve zjednodušeném i plném rozsahu
 • Jednoduché zpracování účetních operací ve vazbě na evidenci PAP
 • Výkaznictví PAP
 • Elektronický export dat do CSÚIS

Systém obsahuje tyto typy výkazů:

prispevkove 1

 

 

Obrázek: Přehled výkazů tvořených ze subsystému Účetnictví

Vybraná řešení v rámci informačního systému

Informační systém SQL Ekonom se vyznačuje vysokou variabilitou a jednoduchostí ve zpracování veškerých ekonomických informací. Poskytuje tak uživateli možnost lehce se přizpůsobit novým požadavkům na veškeré požadované informace ze systému. V následujícím oddíle si popíšeme některé vybrané funkcionality systému zaměřené na zpracování účetnictví příspěvkových organizací.

Účtová osnova

 • Základním číselníkem je účtová osnova, která zajišťuje veškerá nastavení pro správné zpracování všech výstupních výkazů a přehledů
 • Číselník je možné volitelně nastavit podle potřeb organizace. Nastavení definic pro výstupní výkazy se automaticky nabízí z číselníku syntetických účtů, který je pravidelně aktualizován tvůrcem systému
 • Pro každý účetní rok je možné provádět libovolné změny v účtové osnově nejen dle změn v platné legislativě
 • V číselníku jsou nastaveny nejen definice pro základní výkazy příspěvkových organizací (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha), ale i pro výkazy pomocného analytického přehledu (PAP)
 • Číselník obsahuje možnost předvolby pohybu PAP a partnera transakce či aktiva/pasiva. Tyto údaje se následně nabízejí při pořízení jednotlivých účetních obratů

prispevkove 2

Obrázek: Nastavení účtové osnovy

Pořízení účetních dokladů

V rámci jednotlivých modulů informačního systému SQL Ekonom je možné okamžité zaúčtování všech účetních případů. Zaúčtování každé účetní operace je možné členit dle několika úrovní:

 • Číslo účtu
 • Organizační středisko
 • Zakázka - účelový znak

Účtování operací s vazbou na pomocný analytický přehled zajišťují údaje kód PAP, pohyb PAP a obchodní partner (partner transakce či aktiva/pasiva) v každém běžném účetním zápise. Výše uvedené údaje systém implicitně přebírá z číselníku účtové osnovy, kde jsou předdefinovány. Při změně čísla účtu systém automaticky nabízí i změnu kódu i pohybu PAP (pouze u vybraných organizací kde je tato vlastnost vyžadována). U jednotlivých záznamů může uživatel tyto údaje změnit podle platného nastavení výkazů.

 • Jednoduché pořízení účetních operací s členěním dle čísel účtů, organizačních středisek, zakázek – účelových znaků apod.
 • Možnost nastavení předdefinovaných účetních operací
 • Variabilní účtování s definicí stejných účetních hodnot u souvztažných účtů či bez nich
 • Návrat k již pořízeným informacím s možností jejich změn v případě, že je účetní období otevřeno
 • Přehledné a automatizované účtování PAP informací v rámci běžných účetních dokladů
 • Každý účetní záznam je ihned kontrolován na jeho správnost s vazbou na jednotlivé číselníky včetně nastavení PAP definic.

prispevkove 3

Obrázek: Pořízení účetního dokladu

Sestavení finančních výkazů

K libovolnému okamžiku je možné sestavit veškeré finanční výkazy jak ve zjednodušeném, tak i v plném rozsahu. Finanční výkazy jsou sestaveny vždy dle platné legislativy k danému účetnímu roku. Součástí výkazů je jednoduchá forma provedení tiskového i elektronického výstupu na nadřízený úřad.

 • Rychlé a jednoduché sestavení všech požadovaných finančních výkazů jak v tiskové tak i elektronické podobě
 • Automatizovaný kontrolní systém na vazby mezi jednotlivými výkazy
 • Možnost sestavení položkových obsahů jednotlivých finančních výkazů

prispevkove 4

Obrázek: Tvorba výkazu Rozvaha a jeho export do formátu XML

Výkaznictví PAP

Nedílnou součástí informačního systému SQL Ekonom je i podrobné výkaznictví pomocného analytického přehledu (PAP). U vybraných účetních jednotek je možné na základě pořízených účetních obratů sestavit k libovolnému období veškeré požadované výkazy PAP. Pro správné sestavení je důležitý číselník druhů výkazů PAP, který je pravidelně aktualizován autorem informačního systému. Veškeré výkazy je možné ihned sestavit jak v elektronické, tak i v tiskové podobě.

 • Číselník druhů výkazů PAP obsahuje detailní nastavení veškerých výkazů, které jsou pravidelně aktualizovány autorem systému
 • Jednoduché sestavení veškerých výkazů PAP na jednom místě
 • Automatizovaný elektronický i tiskový výstup
 • Provádění automatizovaných kontrol při sestavení výkazů
 • Řada tiskových výstupů s obsahy účtování PAP v jednotlivých účetních obratech

prispevkove 5

Obrázek: Vytvoření Výkazu pomocného analytického přehledu (PAP)

Doprovodné poskytované služby

Naše společnost klade velký důraz na kvalitu a obsah poskytovaných doprovodných služeb, které má možnost každý náš zákazník využívat po celou dobu práce v našem informačním systému. 

 

Více informací o systému SQL ekonom - příspěvkové organizace najdete v prospektu v PDF.

Pro více informací nás neváhejte ihned kontaktovat či si vyžádejte časově neomezenou prezentační verzi celého systému.

Máte zájem o naše produkty či služby?

Neváhejte se na nás obrátit. Velice rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt či službu na míru vaší společnosti.