HOT-LINE: +420 494 532 202, softbit@softbit.cz
 

 

Evidence zakázek

Všem společnostem, které vyžadují přesné sledování nákladů a výnosů podle jednotlivých zakázek, vychází vstříc svým podrobným a úplným řešením náš informační systém SQL Ekonom. Hlavním obsahem našeho řešení je podrobná karta zakázky, která obsahuje veškeré informace o skutečných i plánovaných nákladech a výnosech po celou dobu trvání akce či pouze za vybraný časový úsek.

evidence zakazek 1

Obrázek: Subsystémy IS SQL EKonom a jejich propojení

Pro koho je systém Zakázek určen?

 • Stavební společnosti
 • Výrobní firmy se zaměřením na zakázkovou výrobu
 • Firmy ze sféry služeb
 • Společnosti technických i jiných komunálních služeb
 • Zemědělské společnosti
 • Autoservisy
 • a jiné

Úrovně sledování zakázek v informačním systému

Zakázkový list

Tvoří základní členění v rámci informačního systému SQL Ekonom bez nutné vazby na účetnictví. Slouží především k vystavení prvotních zakázkových listů u společností zajišťujících libovolné typy služeb pro své zákazníky nebo pro výrobní společnosti se zakázkovou výrobou. Na každém zakázkovém listu je možné ukládat jednu či více účetních zakázek, dle kterých se následně člení náklady a výnosy v účetnictví.

evidence zakazek 2

Obrázek: Založení zakázkového listu

Ke každému zakázkovému listu lze přiřadit kód účetní zakázky pro celkové vyhodnocení zakázky v účetnictví. Zakázkový list obsahuje informace v položkové podobě o:

 • Předpokládaných nákladech
 • Skutečných nákladech

Předpokládané náklady je možné automatizovaně načítat ze subsystému kalkulace na výrobek (u výrobních společností, které mají zakázkovou výrobu) nebo je možné je pořizovat přímo do zakázkového listu (záložka předpoklad). Skutečné náklady následně vstupují přímo z jednotlivých modulů účetnictví (došlé faktury, pokladna, sklad, doprava). Systém provádí vyhodnocení zakázky porovnáním skutečných nákladů s předpokládanými.

Na zakázkovém listu lze jednoduchou formou zobrazit i veškeré doklady, které jsou se zakázkou spojeny a provést si v kterémkoli okamžiku vyhodnocení zakázky. Samostatnou součástí je i modul plnění prací na zakázky, kde je možné položkově pořizovat skutečně odvedené práce zaměstnanců na zakázce a následně tyto údaje mohou vstupovat do subsystému mzdy, kde jsou součástí skutečných mezd pracovníka za období.

Do subsystému zakázky rovněž vstupují do záložky skutečnost jednotlivé položky výdeje materiálu a položky knihy jízd ze subsystému řízení dopravy.

Z každého zakázkového listu je možné provádět tvorbu zálohových faktur a konečných daňových dokladů a to i na dílčí zdanitelné plnění.

evidence zakazek 3

Obrázek: Tvorba výstupů ze zakázkového listu

Obchodní případ

Obdobnou evidencí vedle zakázkových listů je modul obchodního případu. Tento modul dovoluje pod jednou kartou sledovat vedle účetních dokladů i ty, které s vlastním účetnictví vůbec nesouvisí, například objednávky, nabídky, poptávky či obchodní korespondence.

Libovolné typy dokladů lze slučovat na kartách obchodního případu. Dle obchodního případu lze členit i doklady, které nejsou prvoplánově účetní (např. objednávky, nabídky, poptávky, apod.). Dle obchodního případu lze následně tvořit i koncové výkazy hospodaření v účetnictví.

evidence zakazek 4

Obrázek: Vystavení karty obchdního případu

evidence zakazek 5

Obrázek: Ukázka jednotlivých subsystémů vstupujících do obchodního případu

Účetní zakázka a skupina zakázky

Je základním členěním v rámci účetních obratů. U každého účetního obratu je možné zaznamenat účetní zakázku, dle které následně systém tvoří i koncové výstupní přehledy hospodaření dle zakázek. Každou účetní zakázku lze seskupovat do skupin dle zakázek. Výstupní přehledy lze tvořit i dle skupin zakázek. Účetní zakázku lze spojit i se zakázkovým listem či kartou obchodního případu a tím tvořit libovolné varianty přehledových výstupů pro potřeby libovolných typů firem.

evidence zakazek 6

Obrázek: Číselník zakázek

Základní vlastnosti subsystému:

 • Přehledná a jednoduchá evidence nákladů a výnosů dle skladových a účetních zakázek, skupin účetních zakázek i dle obchodních případů po celou dobu jejich trvání
 • Řada tiskových i grafických výstupů a podkladových přehledů pro rychlé a jednoduché rozhodování
 • Dokonalý přístup ke všem prvotním a účetním dokladům, které jsou připojeny k vybrané zakázce
 • Možnost sledování i dokladů, které přímo nesouvisí s účetnictvím (například objednávek, poptávek, nabídek, apod.)
 • Možnost sledování více zakázek v rámci jednoho prvotního či účetního dokladu
 • Automatizované rozpouštění režijních přímo nezařaditelných nákladů k zakázkám dle volitelného klíče
 • Sestavení plánu nákladů a výnosů dle zakázek či skupin zakázek a srovnání se skutečností

evidence zakazek 7

Obrázek: Tvorba Výkazu hospodářského výsledku dle zakázek

Rozpuštění nákladů režijních zakázek

Informační systém SQL Ekonom dovoluje sledovat vedle přímých nákladů na jednotlivé zakázky i náklady režijní. Tyto náklady systém umožňuje podle poměrového klíče, který si může každý uživatel sám parametrizovat, rozpouštět do nákladů zakázek výrobních či stavebních atd. Výhodou celého řešení je komplexní pohled na hodnocení zakázky včetně rozpuštěných režijních nákladů.

evidence zakazek 8

Obrázek: Rozpuštění režijních nákladů do zakázek

Hlavní výhody řešení:

 • Možnost zpětných změn v pořízených datech na základě skutečnosti
 • Komplexní řešení s automatizovaným propojením mezi všemi moduly systému SQL Ekonom
 • Sledování každé zakázky i za delší období než je účetní rok
 • Automatizované přiřazení režijních nákladů k zakázkám dle vybraného klíče

Doprovodné poskytované služby

Naše společnost klade velký důraz na kvalitu a obsah poskytovaných doprovodných služeb, které má každý náš zákazník možnost využívat po celou dobu práce v našich informačních systémech.

Služby při zavedení systému

 • V první řadě zpracujeme podrobnou analýzu k zavedení nového systému u zákazníka, ve které vyhodnotíme dosud používané řešení a navrhneme pro zákazníka novou metodiku, která bude respektovat všechny požadavky na rychlé a úplné zpracování všech informací.
 • Na základě úvodní analýzy jsme schopni přenést důležitá data z původního systému do nového bez nutnosti jejich opětovného typování.
 • Každé zavedení nového systému u zákazníka rozdělujeme do jednotlivých etap, které respektují jejich individuální požadavky.
 • Klademe vysoký důraz na podrobné zaškolení obsluhy nového systému ve více etapách.
 • Během zavádění systému nasloucháme potřebám a požadavkům nového zákazníka a snažíme se všechny jeho potřeby zapracovat do nového systému.
 • Poskytujeme maximální podporu při ostrém náběhu systému až do doby přechodu do rutinního provozu.

Služby po celou dobu užívání systému

 • Každá společnost má námi přiděleného odpovědného pracovníka, který řeší všechny požadavky a připomínky zákazníka.
 • Tým programátorů společnosti neustále pracuje na vývoji a zdokonalování celého systému podle potřeb legislativy a všech zákazníků.
 • Pravidelně organizujeme školení věnovaná novinkám v jednotlivých modulech našich informačních systémů a také i změnám v legislativě, kde spolupracujeme s odborníky z našich partnerských firem.
 • Vytváříme plné zajištění servisu pro zákazníka formou servisních zásahů přímo ve společnosti zákazníka ale i formou vzdálené správy systému.

Pro více informací nás neváhejte ihned kontaktovat či si vyžádejte časově neomezenou prezentační verzi celého systému.

Máte zájem o naše produkty či služby?

Neváhejte se na nás obrátit. Velice rádi Vám pomůžeme a vybereme ideální produkt či službu na míru vaší společnosti.